استان آذربایجان غربی شهرستان پلدشت بازارچه مرزی صنم بلاغی غرفه ۲۸
۰۴۴۳۴۲۸۶۲۹۱
۰۹۱۴۱۶۴۶۰۵۲